TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Услови за индексирање
  1. Веб страницата активно да работи минимум 3 месеци
  2. Во моментот на аплицирање да се достават Google Analytics извештаи за последните 3 месеци (3x .pdf)
  3. Во секој од последните 3 месеци веб страницата треба да има минимум 100 000 посети или во просек 3000 посети дневно
    (50 000 посети за страници со содржина само од една категорија од делот Магазин, на пример: автомобили, храна, здравје, итн.)
  4. Да се објавуваат минимум 30 статии месечно
  5. Да се достават одделни RSS канали за сите категории и поткатегории
  6. Во RSS каналите потребно е да постојат линкови кон мали верзии на сликите од вестите
  7. Доколку било која веб страница која е веќе дел од изворите на TIME.mk во последниот месец не ја задоволува точката 4) ќе биде отстранета и за повторно додавање ќе биде потребно повторно да аплицира
  8. Доколку вашата страница ги исполнува точките 1) до 6), пратете ни e-mail на горенаведената адреса